اعضا

goharshadi

دکتر الهه گوهرشادی

استاد گروه شیمی دانشکده علوم؛ دانشگاه فردوسی مشهد

شیمی فیزیک نانوساختارها

مدیر هسته پژوهشی

 

kompany

دکتر احمد کمپانی

استاد گروه فیزیک دانشکده علوم؛ دانشگاه فردوسی مشهد

ماده چگال نانوساختارها

عضو هسته پژوهشی

 

nasser

دکتر ناصر شاه طهماسبی

استاد گروه فیزیک دانشکده علوم؛ دانشگاه فردوسی مشهد

ماده چگال نانوساختارها

عضو هسته پژوهشی

mosavi

دکتر سید محمود موسوی

استاد گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی؛ دانشگاه فردوسی مشهد

نانوفیلتراسیون

عضو هسته پژوهشی

 

ahmadpour

دکتر علی احمد پور

استاد گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی؛ دانشگاه فردوسی مشهد

کاتالیست­ ها و جاذب­ها

عضو هسته پژوهشی

 

mashregi

دکتر منصور مشرقی

استاد گروه زیست شناسی دانشکده علوم؛ دانشگاه فردوسی مشهد

نانوزیست فناوری

عضو هسته پژوهشی

  

yosefi

دکتر عباس یوسفی

مدیر موسسه پژوهشی پرطاووس

نانوسرامیک

عضو هسته پژوهشی