تعرفه

تعرفه ها:

نام دستگاه

واحد

تعرفه

توضیحات

پروب فراصوت

1 دقیقه

4000 تومان

 

حمام فراصوت

1 ساعت

20000 تومان

 

طیف سنجی UV-Vis

1 نمونه

20000 تومان

 

طیف سنجی فلورسانس

نمونه

30000 تومان

 

دستگاه سنجش اثر فوتوکاتالیزوری

1 ساعت

100000 تومان

 

الکتروریسی

1 ساعت

100000 تومان

 

لایه نشانی چرخشی

1 ساعت

40000تومان

 

CVD

1 ساعت

10000 تومان

بدون گاز

 

قیمت ها به تومان می باشد.